اعلان تدارکاتی پوهنتون طبی کابل

baqir_hiadari
mohe

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه (تهیه و تدارک دو نوع تیل ۳۰۰۰۰۰ لیتر دیزل و ۲۰۰۰۰ لیتر پطرول) مورد ضرورت شفاخانه ها و کلنیک های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را  )از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی( از آمریت تهیه و  تدارکات پوهنتون علوم طبی در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و  طرزالعمل تدارکات و  طور سر بسته  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ارایه گردد. و جلسه آفرگشایی بروز و تاریخ تعیین شده مندرج شرطنامه درمعاونیت مالی و دارای، ریاست پوهنتون علوم طبی کابل واقع سرک عمومی کارته سخی دایر می گردد.