اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

safiullah_user
H

Publish Date

Closing Date

اعلان برنده گی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، جنراتورها وماشین های علف دروی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی : SREU/G-001/NCB-99 شرکت محترم تجارتی و لوژسیتکی عثمان حسیب درپروسه داوطلبی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، جنراتورها وماشین های علف دروی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی SREU/G-001/NCB-99 اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی ( 1180000 ) یک ملیون ویک صدو هشتاد هزار افغانی برنده اعلان شد.شرکت ها وداویر دولتی که با شرکت متذکره کدام مشکل دارند ، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی الی هفت روز سراز تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که درنظر است صورت گیرد.