د مرکزي ریاستونو کاري پلانونه

شماره عنوان دانلود فایل
1

د بشري منابعو اداري پراختیا آمریت د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

2 بشري منابعو ګومارنې آمریت د ۱۳۹۸  مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

3

د بشري منابعو کارکوونکو اړیکو آمریت د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

4 اداري او زیربنا ریاست او زیربناوو آمریتونه

ډانلوډ

5

د استادانو ګومارنو او علمي ترفیعاتو ریاست

ډانلوډ

6

د استادانو ګومارنو او علمي ترفیعاتو ریاست ۱۳۹۹

ډانلوډ

7

له مرسته کوونکو سره د اړیکو جوړولو آمریت د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

8 د پروژو او پلانونو توحید او تحلیل آمریت

ډانلوډ

9

د بهرنیو تحصیلي اسنادو ارزونې ریاست

ډانلوډ

10 اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

11

د پلان، پالیسۍ او تقنین ریاست احصایې او معلوماتو آمریت د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

12

د پروژو د تحلیل او پروګرامونو د پراختیا ریاست

ډانلوډ

13

د پروژو د تحلیل او پروګرامونو د پراختیا ریاست

ډانلوډ

14

د وظیفوي اجرااتو ارزونې، سوانح او ډېټابېس آمریت د ۱۳۹۹ مالي کال کاري پلان

ډانلوډ

15

داخلي تفتیش ریاست ۱۳۹۹

ډانلوډ