پلان کاری ریاست های مرکزی

شماره عنوان دانلود فایل
1

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹  ریاست منابع بشری

دانلود

2 پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸  اداره ریاست منابع بشری

دانلود

3

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹  ریاست منابع بشری

دانلود

4 پلان کاری ریاست اداری و زیربنا 

دانلود

5

ریاست تقرر و ترفعات علمی استادان

دانلود

6

ریاست تقرر و ترفعات علمی استادان 1399

دانلود

7

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ امریت تامین ارتباط با کمک کننده ها

دانلود

8 امریت تحلیل و توحید پلانها و پروژها

دانلود

9

ریاست ارزیابی اسناد بیرون مرزی

دانلود

10 پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه

دانلود

11

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ امریت احصاییه و معلومات ریاست پلان، پالیسی و تقنین 

دانلود

12 امریت تحلیل و توحید پلانها و پروژه ها

دانلود

13

ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها

دانلود

14

امریت ارزیابی اجرات وظیفوی، سوانح و دیتابیس پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹

دانلود

15

ریاست تفتیش داخلی ۱۳۹۹

دانلود