لست کشور های بورس دهنده

لست کشورها و موسسات که سالانه به جمهوری اسلامی افغانستان بورسیه اعطا می نمایند.

شماره کشور / موسسه بورس دهنده  مقطع بورس ها ملاحظات
۱ بنگله دیش لیسانس  
۲ ایران لیسانس  
۳ هندوستان لیسانس  
۴ پوهنتون کویست چاندیگر لیسانس  
۵ موسسه برک بنگلادیش لیسانس  
۶ رومانیا لیسانس  
۷ پوهنتون گورونانک لیسانس  
۸ قزاقستان لیسانس  
۹ قزاقستان (UNDP) لیسانس  
۱۰ تاجکستان لیسانس  
۱۱ پوهنتون بنگلور هندوستان  لیسانس  
۱۲ مصر لیسانس  
۱۳ مراکش لیسانس  
۱۴ کشور چین لیسانس  
۱۵ ترکمنستان لیسانس  
۱۶ ازبکستان لیسانس  
۱۷ کویت لیسانس  
۱۸ سازمان همکاری (OIC) کشور های اسلامی لیسانس