شماره های تماس مقام، معینان و رؤسا

شماره اسم معینیت/ریاست و آمرین شماره تماس مبایل دیجیتال
1 داکتر عباس بصیر وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۴۹
2 پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 نوراحمد درویش معین مالی واداری ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4 پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
5 زرغونه روشن رییس دفتر مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 پوهنوال محمد شریف آمین ریاست امورمحصلان دولتی ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 پوهنیار شکریه جمال ریس تکنالوژی معلوماتی ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارزیابی اسناد بیرون مرزی ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 غلام داود شایق رییس تفتیش ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10 پوهنوال احمد ضیا یوسف زی رییس امور محصلان خصوصی ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11 پوهندوی دوکتور نوراحمد اخندزاده رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12 عزیزاحمد اوریا خیل رییس اطلاعات، نشرات وروابط عامه ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 پوهنیار بری مبارز رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 پوهنوال صدیق الله بارکزی رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 پوهندوی دوکتورغلام رحیم اواب رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 محمد مصطفی یونسزاد رییس منابع بشری ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 داکتر محمد نعیم عظیمی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 دوکتور محمد ولی حنیف رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 عبدالله صوفی زاده رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 نجیب الرحمن رحمانی ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 سید نیسم سادات رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۳۶۴
22 پوهنمل مرضیه وفایی رییس تحقیق تالیف و ترجمه ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 پوهنیار حامد عبیدی  سخنگوی مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹
24 اسد الله ثایق امر پذیرش وزارت ۰۲۰۲۵۱۱۵۷۶
25 محمد حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت ۰۷۸۰۱۲۲۲۴۰