اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

aman_admin

Due

-

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها پیرامون بورس های ICCR کشور دوست هندوستان در رشته های مختلف به استثنای رشته های طبی برای دوره لیسانس
ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها، 250 سیت بورس دوره لیسانس ICCR کشور دوست هندوستان را بر اساس مقرره تنظیم بورس های ملکی و هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای دارنده گان بلند ترین نمرات کانکورسال 1397- 1398 با در نظر داشت سهمیه ولایات و سهمیه بازمانده گان شهداء، مفقودین و معلولین اختصاص داده است.
اینک لست 614 تن از کاندیدانیکه با در نظر داشت نمرات بلند کانکور و 30 فیصد از طبقه اناث انتخاب گردیده اند و در ضمیمه اطلاعیه هذا موجود می باشد، در صورتیکه مشمولین لست مذکور علاقمندی اشتراک در بورس های فوق را داشته باشند، می توانند بر علاوه شرایط که ذیلاً شرح می گردد، فورم ثبت نام امتحان و سایر اسناد لازم را تکمیل و در بورس مذکور ثبت نام نمایند.
شرایط کاندیداتوری:
1 - داوطلب به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد.
2- داشتن و یا تهیه اسناد تعلیمی شامل (شهادتنامه مکتب، ترانسکریپت نمرات) به زبان انگلیسی که تاییدی وزارت محترم امور خارجه را نیز دارا باشد.
3- سن داوطلب از 18 سال کمتر نباشد.
4- سابقه جرمی نداشته باشد.
5- تبعه ج.ا.افغانستان باشد.
6- مشکل صحی نداشته باشد.
چگونگی و جدول زمانی طی مراحل بورس ها:
1.داوطلب بعد از نشر این اطلاعیه الی 5 دسامبر 2019 مطابق 14 قوس 1398 ساعت 4:00 ( مدت 6 روز ) فورم های شمولیت در امتحان بورس ICCR را که ضمیمه اطلاعیه حاضر می باشد تکمیل و بعد از اسکن به شکل واضح و خوانا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند: iccr.mohe.ba@gmail.com
2.داوطلبانی که بعد از ارسال فورم های کاندیداتوری به ایمیل آدرس فوق جواب دریافت نموده اند در تاریخ های 11 و 12 دسامبر2019 مطابق 20 و 21 قوس 1398 غرض اخذ کارت شمولیت امتحان به وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.
3. براساس قوانین و مقررات اداره ملی امتحانات از نزد امتحان دهنده مبلغ 500 افغانی در هنگام توزیع کارت شمولیت امتحان از طرف اداره محترم ملی امتحانات اخذ خواهد گردید.
4.امتحان تمامی کاندیدان روز جمعه تاریخ 13 دسامبر 2019 مصادف بتاریخ 22 قوس 1398 در محل و ساعتی که در کارت شمولیت امتحان درج می گردد اخذ خواهد شد.
5.نتایج امتحان بتاریخ 15 دسامبر 2019 مصادف به تاریخ 24 قوس 1398 اعلان می گردد.
6.کاندیدانی که امتحان را موفقانه سپری نموده از جانب اداره ملی امتحانات به عنوان کاندید کامیاب معرفی می گردند از تاریخ 24 قوس الی 5 جدی 1398 مصادف به 15 الی 26 دسامبر 2019 فرصت دارند تا اجراآت ذیل را انجام دهند:
الف - ثبت نام در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان با مراجعه به لینک ذیل https://sms.mohe.gov.af امکان پذیر میباشد.
ب - ثبـــــت نـــــــــام در پــــــورتال آنـــــــلاین بورســـــیه هــــای ICCR از طـــریق آدرسwww.a2ascholarships.iccr.gov.in
ج - کاندیدان مکلف هستند تا تمام فورم های مورد نیاز که در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان شامل فورم کاندیدی، تعهد نامه، تضمین خط ها، فورم صحی، در یکی از شفاخانه های معتبر که سرتفیکت صحی ارایه نماید، شهادت نامه و ترانسکریپت نمرات سه ساله مکتب را از طریق سیستم مدیریت بورسیه ها به وزارت تحصیلات عالی ارسال و در عین حال اصل تمامی اسناد خویش به شمول پرنت فورم آنلاین درخواستی بورس ICCR جانب کشور بورس دهنده را به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.
د - به منظور آشنایی با چگونگی استفاده از سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان می توانند ویدیوی رهنمود استفاده از سیستم را که لینک آن در سیستم مدیریت بورسیه ها موجود است را مشاهده نمایند.
7.کاندیدان محترم می توانند جهت اخذ معلومات بیشتر در زمینه چگونگی ثبت نام در وب سایت کشور بورس دهنده رهنمود ضمیمه این اطلاعیه را مطالعه نمایند.
8.تمامی کاندیدان مکلف هستند تا از درست بودن معلومات ارایه شده در فورم ها اطمینان حاصل نمایند. در صورتی که به دلیل مغایرت معلومات شامل عدم تطابق نام، تخلص، نام پدر، شماره پاسپورت، شماره تذکره تابعیت، سال تولد، سال فراغت، معلومات مربوط به اقارب وغیره معلومات، طی مراحل اسناد شان متوقف گردد حق شکایت نخواهند داشت و هیچ فرصتی برای اصلاح معلومات ارایه شده فراهم نخواهد شد.
قابل یادآوریست که لست کاندیدان واجد شرایط بازمانده گان شهداء، مفقودین و معلولین از سوی وزارت محترم دولت در امور شهداء و معلولین طبق قانون تهیه و ترتیب شده و در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار داده می شود و بعد از اخذ امتحان طبق سهمیه به بورس معرفی خواهند شد. ضمناً لست کاندیدان واجد شرایط کوچی ها که بلند ترین نمرات کانکور را در سال 1397-1398 به سطح ولایات اخذ نموده باشند، از سوی ریاست محترم امور انسجام مستقل کوچی ها تثبیت گردیده و بعد از تائید نمرات و اشتراک شان در امتحان کانکور مانند سایر کاندیدان تابع امتحان شده و طبق سهمیه به بورس معرفی خواهند شد که در اطلاعیه حاضر لست آنها (از بازمانده گان شهداء، مفقودین و معلولین و کوچی ها) موجود نمی باشد.

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دوکتورا

وزارت محترم امور خارجه طی ارسال نامه رسمی از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقطع ماستری و دکتورا کشور هندوستان در بخش های , Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy Ayu . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۱۳
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره (6423) مورخ 24/4/1399 خویش از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف که از جمله به دوره لیسانس کشور هندوستان در بخش های یوروفیدا، یوگا، علاج طبیعی، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره 6441 مورخ 28/4/1399 خویش از اعطای بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقاطع مختلف که از جمله به تعداد 4 سیت آن به دوره لیسانس اختصاص داده شده است، خبر . . .