اعلان دعوت به داوطلبی (۹)پوهنتون شامل دو لات

safiullah_user
fd

Publish Date

Closing Date

عنوان : پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (9) پوهنتون شامل دو لات اول چهارپوهنتون مرکز پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی لات دوم پنج پوهنتون ولایات پوهنتون های خوست ،کندهار،بلخ ، هرات و ننگرهار.

 

شماره دعوت به داوطلبی   MOHE/98/NCB/G-061/Re-bid

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (۹ ) پوهنتون شامل دولات اول چهارپوهنتون مرکر پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی لات دوم پنج پوهنتون ولایات پوهنتون های خوست ،کندهار،بلخ ، هرات و ننگرهار.    اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان ونیز درحافظه یا فلش دسک ازریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرجج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان الی مدت 21 روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده واننرنیتی قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفربه شکل تضمین بانکی برای لات اول مبلغ (490000 )چهارصدونود هزار افغانی وبرای لات دوم مبلغ (620000 )ششصدوبیست هزارافغانی مجموع هردولات مبلغ (1110000 ) یک میلیون و یکصدو ده هزار افغانی می باشد.

جلسه آفرگشایی درریاست تدارکات وزارت تحصیلاتعالی تدویر میگردد.

نوت: همچنان داوطلبان میتوانند سافت شرطنامه را ازسایت اداره محترم تدارکات ملی طوررایگان داتلود نمایند.

(http://www.npa.gov.af)

 

نوت: تاریخ جلسه قبل ازداوطلبی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

تاریخ جلسه آفرگشایی به تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ میباشد.

 

 

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۵:۲۸
Background image

اطلاع عقد قرارداد (۷۴) قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

بدینوسیله  به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا در نظر دارد تا  قرارداد (۷۴) قلم قرطاسیه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۸:۰
Background image

پروژه تهیه و خریداری ۱۰ کمپیوتر لب تاب برای ریاست های مرکز وزارت تحصیلات عالی

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/1399/NCB/G-022/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۱۰ کمپیوتر لب تاب برای ریاست های . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۷:۴۷
Background image

اعلان تدارکات: پروژه تهیه و تدارک 32 قلم مواد اعاشوی لیلیه نسوان پوهنتون بلخ برای سال مالی 1399

دارای نمبر تشخیصیه:  NPA/MOHE/99/G- 4851 /NCB-Rebid

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پرو . . .

Back to tenders