تکنیشن رادیولوژی

safiullah_user
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

تکنیشن رادیوتراپی

بست:

5

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا شفاخانه تدریسی علی آباد

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

12

گزارشده به:

مسوول بخش

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

28-90-66-244 و 28-90-66-245 ، 28-90-66-406  الی 28-90-66-417

تاریخ بازنگری:

1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:عرضه خدمات با کیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ و میر سرطان ها و ایجاد یک سیستم علمی و آموزشی مناسب برای بلند بردن ظرفیت ها و بهبود کیفیت در ارائه خدمات صحی.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق شعاع به مریضان سرطانی مطابق به درخواست متخصص انکولوژی شعاعی، مبتنی بر ستندردهای موجود؛
 2. كنترول و استفاده از سيستم های تداوی شعاعی و سیمولیتورها، تجهيزات، حفظ و مراقبت از آنها با درنظر گرفتن كاليبریشن دستگاهها؛
 3. رعایت مقررات، اطلاعیه ها و توصیه هـای مـسئولین در رابطـه بـه اجـرای مقـررات و دستورالعملهای اجرایی و معیارهای حفاظت شعاعی؛
 4. تهيه ماسک و قالب گيری فیکساتورها برای تطبیق شعاع؛
 5. ذخیره سازی، تعقیم و آماده سازی اپلیکاتورهای خاص محتوی مواد رادیواکتیو مورد نیاز متخصص انکولوژی؛
 6. محاسبه مقدار شعاع وارده به انساج طی هر مرحله تداوی؛
 7. بررسی و گزارش دهی واکنش های شعاعی قابل مشاهده در مریضان مانند اریتما و سوختگی ها به متخصص انکولوژی شعاعی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. پيش بينی نيازهای بخش شامل تجهيزات و قطعات مصرفی و دستگاه های دوزيمتری جديد و ملزومات مربوطه؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری پوهنتون؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

 

 

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری در پروسه آموزش محصلین؛
 2. رعايت ظرفيت كاری دستگاهها و اتخاذ تدابير و پيش بينی های لازم برای اوقات سرویس دستگاهها؛
 3. آماده سازی مریض جهت تداوی شعاعی تجويز شده و وضعیت دهی به مریضان مطابق درخواست انکولوجست و مطابق به سیمولیتور؛
 4. آشناسازی مریضان و فامیل آنها توأم با عطوفت و مهربانی در رابطه به پروسه تداوی شعاعی و ارائه توصيه های ضروری به آنها.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7، 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجهت تحصیل فوق بکلوریا در یکی از رشته های:(رادیولوژی، رادیوگرافی و سایر بخش های مشابه). به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل یک سال برای فوق بکلوریا؛
 • ویا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی(دری یاپشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند. 

 

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies