اطلاعیه مجدد بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کویت

Azizorayakhel.admin

Due

-

کشور کویت از اعطای  چهار سیت بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس به این وزارت خبر داده است که موضوع به مقام محترم وزارت ارائه و در  بخشی از آن چنین هدایت فرمودند:

"بورسیه اختصاص یافته از طریق وب سایت و صفحه فیسبوک وزارت با شرایط که در نامه ذکر است اخبار گردد."

اما کشور کویت بدلیل ویروس کرونا فعالیت های تدریسی خویش را متوقف ساخته است، این ریاست بمنظور آماده گی لازم و بر حسب تماس تیلفونی با مسؤلین محترم ریاست روابط فرهنگی تفاهم صورت گرفت تا در صورتیکه تاریخ بورس کشور مذکور تمدید گردد، اسناد کاندیدان واجد شرایط آماده باشند و عندالموقع به وزارت محترم امور خارجه ارسال شوند، بناء بورس مذکور مجدداً به اعلان سپرده می شود.

شرایط بورسیه:

 • فیصدی نمرات سه ساله  اخیر مکتب متقاضیان بالاتر از 95 فیصد باشد.
 • سال فراغت متقاضیان 1398 باشد.

اسناد مورد نیاز:

 • شهادتنامه مکتب که تائیدی وزارت محترم امور خارجه را دارا باشد.
 • داشتن پاسپورت الکترونیکی
 • تذکره تابعیت
 • فورم عدم مسوولیت جرمی
 • چهار قطعه عکس
 • معاینات صحی

رشته های مربوطه طبق معلومات سال قبل:

 • شرعیات  "دو سیت "
 • زبان و ادبیات عربی "یک سیت"
 • علوم اداری "یک سیت"

بناءً با توجه به شرایط فوق آنعده از متقاضیانیکه علاقمند ثبت نام به بورس های مذکور باشند، میتوانند جهت ثبت نام و اخذ فورمه های "کاندیدی، تعهدنامه، تضمین خط ها، عدم مسولیت جرمی، استعلام تائیدی فراغت، معاینات صحی" مراجعه و قبل از تاریخ15/6/1399 تکمیل و دو باره به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها تسلیم دهند در صورتیکه تعداد متقاضیان بیشتر از سیت های موجود باشد 4 تن از متقاضیان با درنظرداشت بلند ترین فیصدی نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب انتخاب خواهند شد. ضمناً اولویت به متقاضیانیکه در امتحان کانکور سال 1398 که شرایط فوق را نیز دارا باشند، داده خواهند شد.

آنچه قابل توجه است، فعلاً بورس کشور کویت در حالت تعلیق بوده و به منظور آماده گی های لازم برای کاندیدان در حال حاضر فورم توزیع می گردد، با در نظر داشت شرایط احتمال می رود که کاندیدان به بورس معرفی گردد و یا هم بدلیل وضعیت قرنطین در کشور کویت هیچ کاندیدی به بورس معرفی نگردد که متقاضیان محترم قبل از ثبت نام موضوع را در نظر داشته باشند.

نوت: متقاضیانیکه برای 4 سیت بورس های کشور مذکور واجد شرایط شناخته شوند و در آن معرفی گردند، بعد از اعزام شان در کشور بورس دهنده موارد ذیل را در نظر گیرند.

1. محصلان باید قوانین و اصول دانشگاه و خوابگاه را مراعات نمایند.

2. محصلان باید در دروس شان وقت شناس باشند، چون تاخیر در رسیدن به صنف باعث اخلال جریان آموزش می گردد.

3. غیر حاضری بیش از شش ساعت، به استثنای حالت مریضی با تصدیق داکتر و شفاخانه، باعث منفک شدن دانشجو می گردد.

4. محصلان اجازه ندارند به جز از جریان رخصتی های قانونی شان، که یک ماه در هر سمستر می باشد، درخواست رخصتی نموده و یا به خارج از کویت سفر نمایند.

آخرین بورسیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱ - ۱۰:۴۲
Background image

اطلاعیه مجدد بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کویت

کشور کویت از اعطای  چهار سیت بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس به این وزارت خبر داده است که موضوع به مقام محترم وزارت ارائه و در  بخشی از آن چنین هدایت فرمودند:

"بورسیه اختصاص یافته از . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه تمدید بورس تحصیلی پوهنتون الازهر مصر در مقاطع ماستری و دوکتورا

سفارت جمهوری عربی مصر در کابل از اعطای 100 سیت بورسیه های تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا در پوهنتون الازهر   مصر برای سال 2020 2021 خبر داده است، که (90) نود فیصد در بخش های ادبیات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تمدید بورس تحصیلی پوهنتون الازهر مصر در مقطع لیسانس

پوهنتون الازهر شریف از اعطای100 سیت بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس برای سال 2020-2021 خبر داده است 90 فیصد آن در رشته های ادبیات و علوم دینی با سهمگیری مساویانه به خانم ها و آقایان در . . .