میدیکل فیزیست

safiullah_user
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۹

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

میدیکل فیزیست

بست:

5

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا شفاخانه تدریسی علی آباد

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

4

گزارشده به:

متخصص بخش

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

28-90-66-242و 28-90-66-243، 28-90-66-420 الی 28-90-66-423

تاریخ بازنگری:

1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:پیشبرد امور مربوط به میدیکل فیزیست جهت ارائه خدمات با کیفیت صحی برای مریضان.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. دیزاین، طراحی و ساخت وسایل کمک کننده و تنظیم کننده بیم اشعه؛
 2. حصول اطمینان از صحت پارامتر های واحد تداوی و تنظیم آن، انتقال درست پارامترها بین سیملاتور، پلان تداوی و واحد تداوی، مرور منظم و دورهچارت هر مریض.
 3. اندازه گیری in vivo  برای ارزیابی و تغییرات دوز منتقل شده به مریض؛
 4. توسعه تخنیک ها ( هارد ویر، سافت ویر و پروسیجرها) که تطبیق اشعه را بهبود می بخشد؛
 5. راه اندازی و توسعه پروگرام های محافظت از اشعه، در مطابقت با قوانین و طرزالعمل های نمایندگی های رسمی مانند ( کمیسیون انرژی اتومی، کمیسیون قانون گذاری هستوی، اداره مصونیت کار و صحت)؛
 6. تطبیق و راه اندازی پروگرام نظارت از محافظ شعاعی شخصی، نظارت از آماده سازی و استفاده از منابع اشعه در هنگام برکی تراپی و  منتننس متداوم از منبع اشعه موجود؛
 7. کالیبریشن منابع اشعه و یاد داشت و نگهداری تمام معلومات لازم راجع به استفاده مناسب آنها؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. اشتراک در کنفرانس های مباحثه بالای مریضان، و تدریس مداوم پرسونل آنکولوژی؛
 3. اشتراک در کمیته محافظت شعاعی موسسه، و کمیته های دیگر ( محافظت عمومی) ومحاسبه شیلد مورد نیاز برای اطاق های رادیوتراپی جدید و یا بازسازی شده، انبار مواد رادیواکتیف و وسایل تطبیق و اتاق مریضان برکی تراپی؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری پوهنتون؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری با انکولوژیست در تحلیل ارقام جهت ارزیابی موثریت تداوی، و اشتراک در تمام ترایل های کلینیکی؛
 2. ارائه مشوره به انکولوجست در ارتباط جنبه های فیزیک و رادیولوژیتداوی مریض و انجام پلان تداوی مریض؛
 3. انکشاف و تثبیت یک برنامه اطمنان از کیفیت Quality assurance برای تمام مودلیتی های درمانی، پروسیجرهای تثبیت سازی موقعیت، و وسایل محاسباتی.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7، 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجهتحصیللیسانس در یکی از رشته های:(فزیک و سایر بخش های مشابه). به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) به دارنده تجربه کاری ارجحیت داده می شود؛
 • ویا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی(دری یاپشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند. 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies